María José Mira: "Durant l'estat d'alarma, més del 80% del personal del sector públic instrumental va prestar serveis essencials"

La secretaria autonómica de Modelo Económico ha indicado durante su comparecencia en Les Corts que el SPI está sometido a "un control permanente de recursos humanos, materiales e institucionales"

Guardar

Empresas Paterna
Empresas Paterna
La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, ha afirmat després de la seua compareixença en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts que "l'estat d'alarma ha posat de manifest que més del 80% del personal del Sector Públic Instrumental (SPI) de la Comunitat Valenciana, presta serveis essencials o són operadors crítics".María José Mira ha exposat en les Corts el procés de reestructuració del sector públic valencià i la seua situació actual i ha assegurat que "el Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana està sotmés a un control permanent de recursos humans, materials i institucionals, per a garantir que cada atenció, cada prestació, cada acció del Consell es duu a terme de la manera més eficient, a través del mecanisme que dote de major flexibilitat, millor resposta i major seguretat jurídica", ha explicat Mira."A més, ara totes les empreses i ens han de donar publicitat dels seus nomenaments, processos selectius i retribucions i tot el personal que ocupa posats directius té obligació de presentar declaració de béns i de fer una comunicació de dades al registre oficial de contractes de la Generalitat", ha detallat la secretària autonòmica d'Hisenda.La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament ha recordat també que per a realitzar aquest seguiment constant "s'ha creat un cos d'auditors interns en les entitats amb una plantilla superior a 25 treballadors".

Una reestructuració fallida

La reestructuració del Sector Públic valencià es va iniciar en 2010 amb un pla d'obligat compliment a instàncies del Govern central en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de l'Estat. Però aquesta reestructuració, que va culminar en 2016, "es va caracteritzar per una falta total de planificació, ERO anul·lats, entitats desordenades i amb una infinitat de condicions laborals diferents dins de cada entitat, casuístiques i objectes socials inassumibles", ha lamentat Mira."Aquesta és la situació amb la qual ens trobem el Consell en 2016. Des de llavors, ens hem anat desprenent d'entitats que no complien la seua funció, que no servien als seus fins, o no complien amb els criteris d'estabilitat pressupostària i viabilitat econòmica. Així mateix, s'ha reorientat l'activitat d'altres ens que ja existien perquè siguen de veritat útils i complisquen amb una funció social", ha explicat Mira.Respecte a les noves entitats, la secretària autonòmica ha explicat que la seua creació ha estat motivada per necessitats reals i s'han dissenyat partint de tres premisses bàsiques. "Transparència, seguretat jurídica i gestió responsable per a evitar que es convertisquen en mers reductes de poder o 'pseudoconselleries' opaques".Els ens que conformen el Sector Públic Instrumental de la Generalitat en l'actualitat són un total de 60, i estan formats per 13 organismes autònoms, 11 entitats de dret públic, 4 entitats públiques empresarials, 11 societats mercantils, 15 fundacions i 6 consorcis.Mira ha assenyalat que d'aquests, 6 entitats es troben en procés d'extinció: Fundació Feports, Fundació els Arts, Fundació Ciutat de la llum, Fundació la Llum de les imatges, Fundació Jaume II el Just i Fundació Favide.

Contractacions

Segons María José Mira una altra problemàtica que ha trobat l'equip de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic ha estat la situació del personal dels ens. "Hem descobert que en l'anterior etapa, el Consell va dur a terme la contractació de personal sense subjecció als principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat", ha assenyalat."Ens hem trobat amb contractes temporals excedits, concatenació de contractes temporals; treballadors que no tenen la condició d'emprats públics en entitats el personal de les quals, per imperatiu legal, ha de ser-ho; personal en situació irregular per haver estat contractat temporalment en frau de llei; disparitat de condicions laborals per a llocs de treball idèntics o similars; indefinició de la situació de convenis i fins i tot la no aplicació de conveni (amb condicions pactades individualment amb els treballadors/as) o contractacions no autoritzades per la Direcció General de Pressupostos", ha enumerat Mira.A més, segons la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament "les entitats mancaven de masses salarials autoritzades i no es publicaven les Relacions de Llocs de treball (RPT)".

Contenció pressupostària

María José Mira ha advertit també que "ha baixat la participació del sector públic empresarial respecte del pressupost total de la Generalitat del 5,62% al 6,18%, i s'ha mantingut gairebé estable la participació del sector públic instrumental en passar de l'11,20% enfront de l'11,18%".Això significa que malgrat la creació de diverses entitats des de 2015, en termes relatius "el percentatge del SPI en el pressupost consolidat de la Generalitat roman pràcticament invariable en el període 2015-2020 situant-se al voltant de l'11%", ha informat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament."A més, de les cinc entitats que major increment pressupostari en despesa de personal han experimentat durant els últims cinc anys, dos són Instituts de Recerca i les altres tres són entitats que presten serveis directament a les persones, això és l'IVASS, que presta servei a persones en situació de dependència, FGV, que presta servei de transport públic i la SGISE, que presta el servei integral dels serveis d'emergències", ha afirmat Mira."Si d'alguna cosa ens enorgullim, és que hem passat del sector públic instrumental dels grans esdeveniments al sector públic instrumental del servei a les persones", ha apuntat María José Mira.

Evitar duplicitat de funcions

Finalment, Mira ha concretat que, en el període 2015-2019, es van dur a terme "nombrosos informes per a evitar la duplicitat de funcions entre entitats, i fins i tot entre les entitats i la mateixa Administració, així com informes relatius a la modificació de normes de regulació, reglaments orgànics i estatuts de diferents entitats del sector públic.En total, s'han realitzat 64 informes en els últims tres anys, la qual cosa evidencia un ritme de treball important. En aquest sentit, María José Mira ha reconegut la labor de l'equip de la Direcció General de Sector Públic en el seu suport a les entitats formant i informant els seus tècnics i directius davant possibles fraus en processos de pagament.Així mateix, durant l'estat d'alarma decretat per l'Estat es van implantar mesures en els diferents centres de treball, com ara l'aprovació de plans de contingència específics i fins i tot la regulació de permisos retribuïts recuperables per a les persones treballadores que no estaven prestant serveis essencials.

Arxivat a:

Destacats