La Llei d'Àrees Empresarials qualificarà els polígons industrials per categories segons els serveis que oferisquen a les empreses

Depenent de la categoria del polígon, les empreses instal·lades en ells podran beneficiar-se de determinats incentius

Guardar

L'esborrany de Llei d'Àrees Empresarials en el qual està treballant l'IVACE i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball proposa la categorització dels polígons industrials segons els serveis que oferisquen a les empreses.

Per al conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, aquesta norma parteix d'un requisit fonamental per al nou govern que és el diàleg i el consens entre tots els organismes implicats: associacions empresarials, municipis, ajuntaments, parcs científics, polígons industrials i empreses perquè "volem escoltar i donar veu a tots ells per a poder elaborar una normativa que pose en valor el nostre sòl industrial i ens ajude a impulsar la seua comercialització".

Aquesta normativa ja ha sigut remesa a la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana, (FEPEVAL), i a la Xarxa de Parcs Científics Valencians, (rePCV), per al seu estudi i aportacions.

En aquest sentit, Climent ha avançat que una de les principals accions que ha proposat l'IVACE és establir diferents categories en els polígons industrials "que facilitaran l'establiment d'un conjunt de serveis de qualitat per a complir amb un dels principals objectius de la normativa: dotar als polígons industrials d'infraestructures precises per a escometre projectes empresarials apropiats".

Es contemplaran fins a quatre categories: Polígon Bàsic (PB), Nivell 1, Nivell 2 i Nivell 3. La resta de polígons o zones empresarials de la Comunitat en els quals es troben implantades activitats industrials que no puguen ser incloses en les anteriors categories, es denominaran Assentaments Industrials.

L'esborrany de la Llei d'Àrees Empresarials defineix com a Polígon Bàsic aquella zona delimitada de terrenys que complisca amb els serveis bàsics per a obtenir la condició de solar exigida per normativa urbanística entre els quals s'inclou l'accés rodat per via pavimentada, subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram, accés per als vianants i enllumenat públic.

Es categoritzarà amb Nivell 1 aquella zona que, a més de complir amb els serveis bàsics anteriors, estiga complementada com a mínim amb altres cinc entre els quals s'inclou la neteja viària eficient, subministrament de gas, telecomunicacions, directori d'empreses, depuradora d'aigües residuals, xarxa contra incendis, senyalització viària, manteniment adequat de zones verdes, disponibilitat de subministrament elèctric de baixa, mitjana i alta tensió, sanejament separat i accessos rodats amb amplària mínima.

Els polígons o zones empresarials que complisquen amb almenys vuit dels serveis bàsics del Nivell 1 i a més oferisquen subministrament d'aigua industrial, zona d'aparcament per a camions, estació de servei i Ecoparc obtindran la categoria de Nivell 2.

Tindran la categoria de Nivell 3 aquells que complisquen amb els serveis del Nivell 2 i a més disposen com a mínim de tres dels següents requisits: possibilitat d'accés ferroviari, servei de vigilància, edifici d'oficines, viver d'empreses, estafeta de correus, serveis bancaris, instal·lacions esportives, guarderia, hotel, transport públic, proveïment per a vehicles elèctrics o viabilitat de trànsit als mega-camions.

Incentius i beneficis segons les categories

Climent ha detallat que l'esborrany de Llei d'Àrees Empresarials també contempla incentius per a les empreses segons la categoria a la qual pertanguen els polígons en els quals desenvolupen la seua activitat. Així, per exemple les activitats industrials implantades en els polígons de Nivell 1 podrien gaudir de beneficis autonòmics a la inversió de caràcter fiscal i els polígons de Nivell 2, a més de comptar amb aquests incentius, tindran major puntuació en els programes d'ajuda de la Conselleria amb competències en indústria o empresa o de l'IVACE.

Quant als polígons que hagen obtingut la categoria de Nivell 3, gaudiran de tots els beneficis anteriors i es destacaran en el Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat, s'inclouran en el catàleg de vendes de l'IVACE i podran ser designats com a enclavament tecnològic.

Destacats