El Pla de Control Tributari de la Agència Tributària Valenciana per a 2021 preveu reforçar el control sobre els canvis de domicili ficticis

La ATV vol facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries mitjançant una major informació i assistència

Guardar

Una oficina de l'Agència Tributària
Una oficina de l'Agència Tributària

El Pla de Control Tributari de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) per a l'exercici 2021, que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), preveu reforçar el control sobre els canvis de domicili ficticis que duen a terme alguns contribuents amb l'objectiu de tributar menys.

Així mateix, l'ATV pretén continuar reforçant totes les actuacions dirigides a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries mitjançant una major informació i assistència, al mateix temps que continua amb les actuacions de comprovació i inspecció.

El Pla de Control Tributari té com a objectiu la planificació coordinada anual de les tasques a desenvolupar per tots els òrgans de l'ATV que duen a terme funcions de control del compliment de les obligacions tributàries.

En aquest sentit, estableix els criteris sectorials, quantitatius, o de qualsevol altra classe, per a la selecció dels obligats tributaris respecte dels quals hagen de realitzar-se les actuacions de control tributari que s'inicien durant l'exercici 2021.

El Pla de Control Tributari preveu actuacions respecte als tributs cedits per l'Estat en els quals aquest comparteix competències inspectores amb la Generalitat, respecte als tributs cedits per l'Estat en els quals la Generalitat ha assumit competències inspectores, respecte als tributs propis, així com respecte a aquells tributs cedits per l'Estat respecte dels quals la Generalitat no ostenta competències en els àmbits de gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió.

Tributs amb competències inspectores compartides

Així, en relació amb l'Impost sobre el Patrimoni, es vigilarà la regularització de la situació tributària dels subjectes que, estant obligats a presentar declaració per aquest impost, hagen eludit tal obligació d'acord amb el valor declarat o calculat del seu patrimoni, situat tant en territori espanyol com l'estranger.

També s'augmentarà el control, en coordinació amb l'AEAT, dels contribuents desplaçats de manera fictícia a altres comunitats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir una menor tributació. L'efectiva residència en el territori d'una comunitat autònoma determinarà el punt de connexió, i per tant, l'obligatorietat de tributar en aquest territori per l'Impost sobre el Patrimoni, així com per l'Impost sobre Successions i Donacions.

Amb la informació subministrada per altres administracions, juntament amb actuacions de control concretes, s'intensificaran les actuacions tendents a la detecció de possibles deslocalitzacions fictícies.

També es reforçarà el control sobre les discrepàncies entre el patrimoni declarat i l'imputat, a través de la comprovació de les dades existents, entre altres, en les bases de dades de la Generalitat i de l'AEAT.

Així mateix, es comprovarà la procedència de l'aplicació de les exempcions previstes per a actius empresarials i professionals i participacions socials.

Tributs i competències de gestió i control

El Pla de Control també contempla les actuacions sobre els tributs cedits per l'Estat respecte dels quals la Generalitat ha assumit competències en matèria de gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió (Successions i Donacions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) i Tributs sobre el Joc.

Respecte a l'Impost sobre Successions i Donacions es realitzarà un control de presentació d'autoliquidacions i declaracions informatives, així com un control i seguiment dels supòsits de pròrroga i suspensió dels terminis de presentació de l'impost.

En l'àmbit de les adquisicions 'mortis causa', el Pla reforçarà el seu control a les no declarades i a les declarades incorrectament, mitjançant la integració de dades procedents de l'IRPF i de l'Impost sobre el per a detectar possibles omissions de béns i drets.

En l'àmbit de les donacions i altres adquisicions lucratives 'inter vivos' es controlaran les no declarades, a través de la revisió de la informació continguda en les bases de dades a la disposició de l'ATV i als índexs notarials.

Dins d'aquesta línia d'actuació, es verificarà l'adequat compliment dels requisits exigits per a l'aplicació de les reduccions establides per a les transmissions 'inter vivos'.

Respecte a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, les actuacions de comprovació se centraran en les transmissions patrimonials oneroses que no hagen sigut declarades. Seran objecte d'atenció prioritària les adquisicions de béns immobles.

En els tributs sobre el Joc, les actuacions giraran entorn de la comprovació de bases imposables, així com el control del compliment de les obligacions de presentació relacionades amb la Taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries i la Taxa fiscal sobre jocs de sort, envit o atzar.

Tributs propis i tributs en els quals la Generalitat no té competències

En l'àmbit de tributs propis, el Pla de Control Tributari estableix un control sobre les activitats que incideixen en el medi ambient amb la comprovació dels subjectes que complisquen l'activitat inclosa en l'àmbit objectiu de l'impost, la comprovació de la concordança de dades censals declarades amb els pagaments fraccionats efectuats i les autoliquidacions presentades, entre altres.

Respecte al control tributari sobre tributs cedits per l'Estat respecte dels quals la Generalitat no ostenta competències en els àmbits de gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió, l'actuació de la Generalitat es limitarà a la cessió d'informació a l'AEAT.

Destacats