El Consell aprova un decret d'ajudes directes dirigides al comerç i a l'artesania

Guardar

comercios-tradicionales-valencia
comercios-tradicionales-valencia

El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha aprovat el decret que estableix les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la COVID-19.

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l'excepcional situació del sector comercial ocasionada per la crisi de la COVID-19, que s'ha vist obligat a realitzar unes despeses en els establiments per a poder obrir, complint amb els requisits exigits per la legislació, amb l'adopció de mesures de protecció, distanciament i higiene per a garantir la seguretat de comerciants i clients.

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d'ajudes a les pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana per a les despeses ocasionades per la crisi de la COVID-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l'establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària.

Els beneficiaris seran persones autònomes, pimes i micropimes i que exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en alguna de les activitats descrites en el decret o estiguen en possessió del document de qualificació artesana.

El pressupost total màxim que aportarà la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a les ajudes previstes en el decret serà de 7.400.100 euros, dins del programa pressupostari 761.10, Ordenació i Promoció Comercial i Artesana, sense perjudici de la seua possible ampliació.

Cal destacar que un import màxim estimat de 5.000.000 euros estarà destinat per a les ajudes a les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda electrònica.

D'altra banda, l'import màxim estimat de 2.400.100 euros es destinarà per a les inversions realitzades en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma de comerç electrònic.

En aquests casos, es donaran suport a les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment, així com les inversions relacionades amb la COVID-19 destinades a l'adaptació o transformació dels punts de venda, amb la finalitat d'aconseguir la deguda protecció de comerciants i clients, d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent.

L'import de les ajudes oscil·laran entre un mínim de 750 euros i un màxim de 1.500 euros o entre un mínim de 500 euros i un màxim de 2.000 euros, depenent de si es tracta de despeses corrents o d'inversions, així com de la tipologia dels beneficiaris.

Sector estratègic

El sector comercial valencià té un caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana per la seua importància econòmica i social, ja que suposa el 12,9% del PIB i un teixit empresarial de més de 48.000 empreses que operen en el territori valencià.

El comerç detallista és la baula final d'una cadena de distribució que presta serveis indispensables per a la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic, amb 61.357 punts de venda i una generació, en 2019, de 212.551 afiliacions a la Seguretat Social.

Les empreses artesanes, de molt reduïda dimensió en la seua immensa majoria, també compten amb una important presència en tot el nostre territori i a la seua importància econòmica i social s'uneix el seu valor com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

Aquest teixit comercial i artesà es podria veure afectat en gran manera per la crisi ocasionada per la pandèmia, que ha provocat la suspensió temporal de l'activitat de més del 85% dels negocis, amb la consegüent pèrdua d'ocupacions i que s'enfronten a un futur incert.

És una prioritat per a la Generalitat el suport al comerç de proximitat i l'artesania, en el marc d'una economia equilibrada i responsable, que contribuïsca a la millora de la competitivitat de les empreses comercials i l'adaptació als canvis del mercat, millorant l'eficiència, la gestió i la productivitat, especialment de les xicotetes empreses.

Destacats