El TSJ desestima per segona vegada el recurs pel nomenament del director del Palau

Guardar

palau_deleste
palau_deleste

Respecte a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sobre el recurs interposat per Josep Ruvira pel nomenament del director de l'auditori, Vicent Ros, els Serveis Jurídics de l'Ajuntament de València han mostrat la seua satisfacció per la segona desestimació consecutiva en este procés.

I és que el tribunal ha tornat a desestimar per segona vegada i en la seua majoria, el recurs d'apel·lació, reflectint contundentment que respecte al fons, a la valoració dels mèrits del concurs, l'acord està prou motivat i que per a la seua adopció, han estat respectats els mèrits constitucionals de mèrit i capacitat. Com també considera que sobre la petició d'atorgament del lloc o càrrec de Director al recurrent, els mèrits del recurrent no s'han presentat tan absoluta i evidentment superiors als dels altres participants, tal com este al·lega, motiu pel qual no és procedent dit atorgament de lloc o càrrec de Director al recurrent.

No obstant això, i a causa d'un defecte de forma per l'abstenció de tres dels components del tribunal o Comissió de Valoració, el Tribunal ha dictat la nul·litat de l'acord de nomenament recorregut, i la retrotracció del procediment perquè la Comissió de Valoració procedisca a una nova valoració, i que en ella voten únicament els tres components abans citats.

Este recurs d'apel·lació respon a una primera desestimació del recurs contenciós administratiu interposat per Josep Ruvira per l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València de data 7-10-2016, pel qual es ratificava el nomenament del Director de l'O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València en la persona de Vicent Ros.

L'únic punt que ha suposat l'estimació parcial del recurs, es funda en l'abstenció de tres dels seus components (el Secretari, el President i una dels seus vocals). Que esta abstenció, encara que no estava contemplada expressament en les "Bases" que van regir el Concurs Internacional que es va efectuar per a procedir al referit nomenament tampoc estava expressament prohibida i que fins i tot va ser entesa i acceptada per la resta dels components de l'esmentada "Comissió".

Pel que respecta al Secretari i al President, es va deure al fet que no es van considerar prou capacitats per a realitzar una correcta avaluació dels "Plans d'Actuació" donat el caràcter eminentment tècnic-artístic a ponderar i donat el seu perfil de caràcter eminentment tècnic-jurídic, i pel que respecta a la vocal, al fet que va considerar que els candidats no tenien nivell suficient per a ocupar un lloc de la categoria de l'oferit a concurs.

No obstant això, estes abstencions, segons ha estimat el Tribunal, no estan justificades i per tant són indegudes, per la qual cosa s'infereix eixe error de forma.

Arxivat a:

Destacats