El portal de transparència 'Ciutat oberta' de la Ciutat de les Arts i les Ciències rep més de 2.000 visites en sis mesos en actiu

Guardar

'Ciutat oberta'
'Ciutat oberta'

El portal web de transparència "Ciutat oberta" de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha rebut en el seu primers sis mesos en marxa més de 2.000 visites que han pogut consultar dades econòmiques, pressupostaris, de rellevància jurídica, institucionals, organitzatius o estadístics, entre altres, de l'entitat pública.

A més, fent ús del seu dret d'accés a la informació pública, s'han rebut nou sol·licituds d'informació enviades per part de ciutadans interessats a conéixer determinats aspectes de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Els temes consultats han estat des d'informació sobre xifres de venda, contractacions i deute associat a l'Àgora, fins a dades sobre objectius i valors de l'empresa, estudis d'impacte econòmic o informació sobre rodatges en el complex. Totes aquestes consultes ciutadanes han estat contestades aportant la informació sol·licitada dins del termini legal establert, sent el temps mitjà de resposta de deu dies.

Al portal de transparència de la Ciutat de les Arts i les Ciències és possible consultar la informació corporativa de l'empresa, organigrama i equip directiu, relació de personal i les seues retribucions, plans estratègics, comptes anuals, convenis, contractes, estadístiques i enquestes, resultats de les campanyes publicitàries, entre altres sinformes d'interés.

L'objectiu és garantir la transparència de l'activitat pública de la Ciutat de les Arts i les Ciències, acostar la seua activitat a tots els ciutadans i facilitar la comunicació entre aquests i el complex de divulgació. L'adreça permet accedir a la informació de la Societat Mercantil CAC.SA tal com estableix la Llei 2/2015, del 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Destacats