Cultura destina 1 milió d'euros per a remodelar i construir locals de les societats musicals

Podran accedir-hi societats musicals que difonguen, ensenyen música i sostinguen agrupacions musicals

Guardar

musica
musica

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per import d'1.000.000 d'euros.

S'estableixen dues modalitats d'inversions subvencionables. La modalitat remodelació, que inclou obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització de locals socials en espais existents i les seues instal·lacions, dotada amb 650.000 euros. I la modalitat construcció, per a obres de nova construcció, ampliació i habilitació de nous espais de locals socials, dotada amb 350.000 euros.

S'entén com a societats musicals les entitats privades sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen entre les seues finalitats socials la difusió, la promoció o divulgació i l'ensenyament de la música i realitzen almenys, les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: sosteniment d'una agrupació instrumental no professional siga banda o orquestra, sosteniment d'una escola de música o escola d'educands de manera directa o a través d'agrupacions supramunicipals o a falta d'això, col·laborar de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical.

En aquesta convocatòria només s'admetran sol·licituds que incloguen projectes d'inversió el pressupost d'execució material dels quals no supere els 85.000,00 €, i les inversions dels quals s'executen a partir de l'1 de gener de 2021.

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies a comptar de l'endemà de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Destacats