Igualtat regula les eixides de menors tutelats i adverteix que no s'han de prohibir com a sanció

Guardar

Gent passejant per València
Gent passejant per València

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dilluns la resolució de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regulen els desplaçaments i l'activitat física a l'aire lliure dels xiquets i adolescents sota la guarda o tutela de la Generalitat i apunta, entre altres qüestions, que "no ha de fer-se ús de la privació de les eixides autoritzades com a sanció educativa".

El text, de data 3 de maig, especifica que tant els passejos com les activitats esportives no professionals "han de considerar-se com una forma d'exercici del dret al gaudi del més alt nivell possible de salut i del dret a un oci educatiu" dels menors, "afavorint l'esplai, mitigant el sedentarisme, i aprofitant, així mateix, les oportunitats que brinda per al desenvolupament de la funció educadora en el context de l'emergència sanitària, en particular per a la comprensió del fonament de les mesures de seguretat, i l'aprenentatge de les pautes de protecció personal i col·lectiva".

Per això, "no ha de fer-se ús de la privació de les eixides autoritzades en el marc d'aquesta resolució com a sanció educativa". Amb la finalitat de poder desenvolupar el seu dret a l'oci educatiu i a l'esport, s'autoritzaran les eixides amb elements necessaris per al seu desenvolupament, "els quals no hauran de ser compartits amb altres persones i es desinfectaran degudament després del seu ús".

Després que el Govern haja establit les condicions perquè tant els menors com els majors de 14 anys puguen eixir a l'exterior, Igualtat ha elaborat aquesta resolució, en la qual es posa de manifest que els xiquets que viuen en llars o residències han de tindre accés a aquests desplaçaments, "no sols per a evitar la seua discriminació quant a les oportunitats de desenvolupar hàbits saludables i d'oci educatiu, sinó també per a atenuar el caràcter estressant del confinament".

Apunta, així, a la necessitat de regular aquestes eixides per a la infància i l'adolescència protegida, de manera que contribuïsquen a millorar el seu estat emocional i el clima social del seu entorn convivencial, però sense menyscapte de les mesures de prevenció i higiene enfront de la Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Es regulen les eixides dels menors sota la guarda o la tutela de la Generalitat tant si es troben en acolliment familiar com en el residencial, així com als qui es troben en llars de convivència en grup educatiu o en residències socioeducatives sota la seua dependència.

Les eixides controlades dels xiquets (menors de 14 anys) en acolliment familiar i els desplaçaments per a la pràctica de les activitats físiques dels adolescents (majors de 14) les determinaran les seues persones acollidores, després d'escoltar-los i d'acord amb el seu interés, amb les limitacions previstes en la normativa general.

Així, hauran de complir la limitació temporal, territorial, del número de les eixides i franges horàries, i també respectar les normes sanitàries d'higiene i distància interpersonal respecte de terceres persones d'almenys dos metres.

Els xiquets en acolliment familiar eixiran, en grups de fins a tres que convisquen junts i acompanyats d'una persona adulta responsable. Aquest passeig podrà realitzar-se com a màxim una vegada al dia, entre les 12 i les 19 hores, i serà com a màxim d'una hora i fins a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili de la família acollidora.

Quan la persona adulta responsable no siga una de les mateixes persones acollidores, sinó una altra que actualment convisca en el mateix domicili que el xiquet o xiqueta, o empleada de llar al càrrec de la qual es troben o les persones acollidores hauran de proporcionar-li una autorització per escrit que portarà amb si durant l'eixida.

Les persones adolescents en acolliment familiar podran realitzar activitat física no professional a l'aire lliure, incloent-hi passejos acompanyats o en solitari si tenen maduresa suficient per a això.

Les llars i residències de protecció de persones menors d'edat de la Comunitat procuraran que tots els xiquets residents que reunisquen les condicions facen ús diàriament de les habilitacions de desplaçament per espais d'ús públic. També les residències socioeducatives i llars de convivència en grup educatiu, procuraren que tots els adolescents, si el seu règim de compliment de mesures ho permet, realitzen les activitats físiques permeses.

El passeig diari de xiquets en acolliment residencial serà com a màxim una hora de duració (i de 12 a 19 hores). Les eixides es desenvoluparan pels llocs permesos i respectant el límit d'un quilòmetre respecte a la llar o residència, però sense accedir a espais recreatius infantils a l'aire lliure ni a instal·lacions esportives.

Els passejos s'organitzaran de manera que es garantisca el compliment dels següents requisits per a evitar el contagi: haurà de realitzar-se com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres xiquets; durant tot el passeig haurà de mantenir-se una distància interpersonal amb tercers d'almenys dos metres i complir-se amb les mesures de prevenció i higiene; les eixides es planificaran, després d'escoltar als xiquets, de manera que al llarg de l'horari permés puguen dur-se a terme en grups com els descrits, llevat que el seu interés aconselle eixides individuals.

Els adolescents podran, una vegada al dia, practicar qualsevol esport individual que no requerisca contacte amb tercers o fer una passejada, entre les 6 i les 10 hores o de 20 a 23 hores. Es contemplen algunes excepcions: els que necessiten eixir acompanyats per necessitat podran fer-ho de 10 a 12 i de 19 a 20 hores; si la llar d'acolliment o residència està en un municipi amb menys de 5.000 habitants podran fer-ho de 6 a 23 hores i aqueixes franges podran no aplicar-se en els casos en què per raons mèdiques acreditades es recomane la pràctica de l'activitat física fóra d'elles.

L'equip tècnic i educatiu de la llar, residència i residència socioeducativa, atés el grau de maduresa, autonomia i pla de protecció o d'execució de la mesura determinarà, després d'escoltar a l'adolescent sobre aquest tema, en quins casos és necessari que l'activitat física es realitze acompanyat d'una persona cuidadora habitual.

En el cas dels xiquets en acolliment residencial, assumiran la funció d'adult responsable els educadors integrants de l'equip educatiu de la llar o residència, o qualsevol altra persona professional d'atenció directa especialitzada que forme part d'aquest, com a professionals de la psicologia, el treball social, la integració social, entre altres, o l'equip directiu. En casos excepcionals, la direcció de la llar o residència podrà autoritzar altres professionals.

Totes les activitats a les quals es refereix aquesta resolució es programaran i comunicaran amb antelació suficient perquè els xiquets i adolescents puguen integrar-les com un element de la seua rutina diària.

Arxivat a:

Destacats