El DOCV publica el decret que regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament

Guardar

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat el decret pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha regulat i afegit funcions a este òrgan col·legiat de coordinació i assessorament en matèria de cooperació perquè siga més participatiu, obert i plural, a fi d'adaptar-se als canvis de la societat valenciana, que requereixen de més transparència i participació en les polítiques públiques.

S'han introduït, a més, canvis en la composició del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament amb la finalitat d'incrementar la participació dels agents socials i la representació de tots els grups polítics en Les Corts.

S'ha creat, d'esta manera, un òrgan més equilibrat i d'acord amb la situació actual de la cooperació al desenvolupament en la Comunitat, de manera que siga més àgil i eficient quant al funcionament, el règim de sessions, la creació de ponències tècniques i grups de treball, així com en transparència i rendició de comptes.

Entre les novetats en les funcions, s'afigen algunes com col·laborar en el seguiment periòdic del nivell de compliment global de l'ajuda oficial al desenvolupament; proposar i impulsar informes, recomanacions i iniciatives en l'àmbit d'educació al desenvolupamentt i la sensibilització ciutadana en matèria de cooperació i solidaritat; facilitar la coordinació i intercanvi d'informació, així com l'impuls d'actuacions conjuntes en la Comunitat; aprovar una memòria anual d'activitats; així com crear les ponències tècniques que estime necessàries.

Quant a la regulació de l'estructura del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, a més del ple, la presidència, vicepresidència i la secretaria (que ja existien) el present decret incorpora com a òrgans la Comissió Assessora Permanent, les ponències tècniques i els grups de treball per a l'estudi d'assumptes concrets o d'urgència.

Pel que es referix a la composició, entre les novetats més importants que arreplega el decret es troba la distribució dels vocals:

- 6 en compte de 5 representants del Consell

- Com a novetat principal seran vocals una persona de cada grup polític amb representació en Les Corts, en compte de dos diputats com ocorria anteriorment

- 6 en compte de 5 persones en representació de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, de les quals una d'elles tindrà la presidència

- Una persona en representació de cada una de les diputacions provincials amb competències en matèria de cooperació al desenvolupament

- Dos persones en representació de les universitats públiques de la Comunitat

- Una persona en compte de dos com a representants de les obres socials d'entitats bancàries amb domicili social a la Comunitat

- A més, s'afigen els següents: una persona de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat; una persona en representació de cada una de les organitzacions de les Nacions Unides vinculades amb la cooperació al desenvolupament humà sostenible, sostingut i equitatiu amb oficina a la Comunitat (amb veu però sense vot)

Al seu torn, el decret introduïx com a novetat un article en matèria de transparència que disposa que, anualment, s'elaborarà una memòria de gestió de l'exercici anterior per a traslladar-la al ple del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, perquè en prengueu coneixement i posterior publicació i difusió a través de mitjans telemàtics; memòria que, junt amb l'informe que serà emés per este òrgan col·legiat, es remetrà al ple del Consell que, al seu torn, ho enviarà a Les Corts perquè en prengueu coneixement.

Arxivat a:

Destacats