Cultura analitza la policromia de les portades de la basílica arxiprestal de Morella

Guardar

Restauracion
Restauracion

La Direcció General de Cultura i Patrimoni i la Subdirecció de Conservació, Restauració i Investigació IVC+R han iniciat l'estudi de la policromia del conjunt escultòric en pedra de la Porta dels Apòstols (s. XIV) i de les Mare de Déu (s. XV) de la basílica arxiprestal de Santa Maria de Morella (Castelló). També s'estudiaran els factors que alteren la riquesa cromàtica d'aquestes portes.

Aquests estudis científics es realitzen a partir de l'extracció de microfragments petris i micromostres de concrecions i policromies, que són analitzats pels tècnics del laboratori de materials de l'IVC+R. Per a això, i dins de l'ampli ventall de les tècniques analítiques aplicades en aquests casos, s'està utilitzant la microscòpia òptica (MO vis-UV) i la microscòpia electrònica d'agranat amb microanàlisi (SEM-EDX), que permeten l'anàlisi estratigràfica transversal de les mostres preses. D'aquesta manera és possible conéixer, de manera exacta i precisa, la seqüència dels estrats que constitueixen la policromia, a més d'obtindre informació sobre la composició química dels pigments i colorants, de les làmines metàl·liques, de les càrregues minerals, i inclús permet conéixer les intervencions anteriors i les capes difícilment visibles, entre altres aspectes.

A més d'aquests estudis, s'estan realitzant anàlisis microquímiques, espectrometria infraroja per transformada de Fourier (FTIR), tests histoquímics i tècniques de separació cromatogràfica per a la identificació de components orgànics com ara aglutinants, vernissos, cues i adhesius.

Els primers resultats permeten observar com per davall dels estrats grisencs de depòsits de brutícia es conserven antics estrats policroms, en els quals a partir d'aquestes anàlisis quimicofísiques s'han pogut identificar els materials petris i les policromies, i s'estan estudiant les causes que han deteriorat aquests, amb l'objecte d'establir relacions entre aquests i el substrat petri, la policromia i els factors ambientals.

Blau esmalt, atzurita, verd de coure, blanc de cerussa, ocres i subtils làmines d'or pur són, entre d'altres, els materials observats i analitzats en vestidures i carnacions del conjunt escultòric morellà. Entre les alteracions més evidents destaca la sulfatació de la roca, amb arenització i progressiva pèrdua de material, i la formació de concrecions superficials de tonalitats fosques riques en algeps i silicats.

Aquests estudis permetran establir el protocol d'actuació que s'ha de seguir durant la restauració de les portades, i l'avaluació del risc i l'eficàcia dels diferents tractaments de neteja, fixació i consolidació a realitzar en aquestes.

Destacats