La Mesa del Territori d'Ontinyent demana a la Conselleria que flexibilitze la minimització en sòl no urbanitzable

Se pone en relieve que no se trata de permitir nuevas construcciones sino de hacer viable las realidades existentes y permitir actuaciones para reducir la huella de carbono

Guardar

mesa territori Ontinyent
mesa territori Ontinyent
El passat 17 de juny va tindre lloc una reunió entre la Mesa de Territori d'Ontinyent, integrada per l'Ajuntament d'Ontinyent, l'Associació de Promotors i Constructors de la Vall d'Albaida, l'Associació d'Arquitectes d'Ontinyent i l'Associació d'Arquitectes Tècnics d'Ontinyent amb el director general d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana, Vicente Joaquín García Nebot, i el cap del Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial, Óscar López Giménez. A la reunió assistien també l'alcalde de la ciutat i el regidor de Territori, acompanyats també per Javier Cabedo, president de COEVAL.L'objecte de la reunió era tractar amb la Direcció General d'Urbanisme diferents assumptes relacionats amb la normativa urbanística autonòmica que permeta incentivar l'activitat econòmica dels diferents sectors relacionats en l'urbanisme així com donar solució a qüestions que s'havien tractat prèviament a la Mesa de Territori, en especial, en relació amb la minimització en sòl no urbanitzable.En primer lloc, des de l'Ajuntament d'Ontinyent es va agrair el treball que des de Conselleria de Política Territorial s'ha fet aquests anys per donar solució a la problemàtica del disseminat d'Ontinyent amb les modificacions normatives que s'han anat introduint al llarg del temps. En eixe sentit, les modificacions de la Llei Urbanística Valenciana de 2015 i de 2019, que van comptar també amb la participació en fase d'al·legacions per part de l'Ajuntament, han obert la porta a solucionar nombrosos problemes existents en la situació urbanística que es produeix en molts llocs de la Comunitat Valenciana. Cal no oblidar que són les comunitats autònomes les que tenen la competència exclusiva en matèria de normativa urbanística.No obstant això, des de la Mesa de Territori també es va demanar a la Conselleria que es flexibilitze la normativa o s'articulen els mecanismes jurídics necessaris per a fomentar i facilitar al màxim possible la minimització en sòl no urbanitzable. En aquests moments, d'un total de 37 sol·licituds de declaracions individuals de minimització s'han admés a tràmit 24 i s'han inadmés 13 per no reunir els requisits exigits per la llei valenciana. Segons la Mesa de Territori, els criteris que es recullen a la llei autonòmica són massa estrictes perquè no permeten donar solució a moltes situacions que s'arrosseguen des del passat, i que ni l'Ajuntament ni els ciutadans podien preveure com anava a canviar la llei en cada moment. Que sols es possibilite la minimització per a usos residencials (i no per exemple, per a casetes d'ormeig o d'usos agrícoles) o que s'exigisca que els habitatges estiguen completament acabats abans d'agost de 2014, dificulta la possibilitat de donar solució a moltes situacions.D'aquesta manera, des de la Mesa de Territori, es va demanar que facilitar al màxim l'aplicació de la minimització suposaria un impacte molt positiu en un doble sentit: primer, perquè permetria minimitzar el dany al medi ambient fomentant i incentivant que la gent puga acollir-se a aquest procediment regulat en la llei, amb caràcter generalitzat; i en segon lloc, perquè seria una font d'activitat econòmica i de revitalització de sectors econòmics molt importants per a la ciutat.Des de la Mesa de Territori, s'insistia davant la Direcció General posant en relleu que no es tracta de permetre noves construccions en sòl no urbanitzable, de fet, s'ha erradicat en la pràctica totalitat l'aparició de construccions de nova planta, sinó de fer viable les realitats existents flexibilitzant la rigidesa actual de la normativa.Igualment seria molt positiu que es permeteren reformes o actuacions en construccions amb l'objectiu d'afavorir la reducció de la petjada de carboni mitjançant la instal·lació d'energies renovables o infraestructures d'estalvi energètic. No es considera lògic que s'estiga fomentant les plaques solars o les finestres d'estalvi energètic i després la normativa no permeta en moltes ocasions aquestes actuacions en edificacions en el disseminat. Considerant que estem en una situació d'emergència climàtica, la minimització de les construccions pot convertir-se en una eina molt important per lluitar també contra el canvi climàtic.Tal com es va comentar a la reunió per part dels assistents, l'Ajuntament d'Ontinyent fa molts anys que ve regulant una situació complicada, però caldria també que la normativa autonòmica atenga les peticions de la Mesa de Territori i s'arbitraren els mecanismes jurídics necessaris per a facilitar la minimització de les construccions comptant sempre amb un desenvolupament ordenat i sostenible del territori des de la Conselleria. A més, s'ha de tindre en consideració que es tracta de reutilitzar, fer viable i mantenir una riquesa de la ciutat d'Ontinyent que al mateix temps pot ser una font d'ingressos en aquests moments per a moltes famílies per la realitat de demandes d'habitatge que s'ha produït amb l'aparició de la pandèmia de la COVID-19.
Destacats