L'Ajuntament de Llíria obri el termini de sol·licitud d'ajudes per a l'alumnat del Conservatori del curs 2020-2021

Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils per a presentar la documentació requerida

Guardar

Conservatori_Lliria
Conservatori_Lliria
L'Ajuntament de Llíria, a través de la seua Regidoria d'Ensenyaments Artístics, ha obert en el dia de hui el termini de sol·licitud d'ajudes per a l'alumnat del Conservatori Professional de Llíria. Aquestes ajudes estan dirigides a l'alumnat del curs 2020/2021"."Totes les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils per a presentar tota la documentació requerida", ha explicat l'edil. Segons estableixen les bases de la convocatòria, que poden consultar-se en el tauler d'anuncis de la web municipal, podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles persones que complisquen els següents suposats:
  • Pare, mare o tutor legal d'algun alumne/a, o alumne major d'edat, del Conservatori Professional Municipal de Música durant el curs 2019-2020 i que haguera completat el curs complet. Este requisit es comprovarà des de la secretaria del centre.
  • Alumnat que compte amb un mínim del 50% d'assignatures aprovades en el curs 2020/2021. La verificació del present requisit es realitzarà directament per la secretaria del centre.
  • Trobar-se al corrent de pagament de qualsevol obligació contreta amb l'Ajuntament de Llíria. Haurà de trobar-se al corrent de pagament tant l'alumne beneficiari com el pare, mare i/o tutor/és del mateix a la finalització del període de presentació de sol·licituds. Tampoc es podrà tindre cap quota mensual pendent de pagament amb el Conservatori. La verificació del present requisit es realitzarà directament per la Unitat de Recaptació de l'Ajuntament de Llíria, una vegada es facilite el llistat provisional de beneficiaris. Els requisits dels beneficiaris hauran de mantindre's durant tot el curs escolar, de manera que només rebran l'ajuda aquells alumnes/as que finalitzen els estudis del curs acadèmic corresponent.
  • No ser beneficiari d'una altra mena d'ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat i curs acadèmic. Com ara les beques que convoca el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudis postobligatoris no universitaris, orientades a ensenyaments artístics professionals, ni tampoc aquelles convocades per l'administració pública.
L'edil, Paco García, ha recalcat que "la falta de qualsevol d'aquests requisits suposarà el decaïment automàtic en el dret a percebre l'ajuda".
Destacats